TIG: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1 và Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

06/09/2023 17:31:59