Trang chủ/Cổ đông
Cổ đông
29/09/2023
TIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu
Mở
06/09/2023
TIG: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1 và Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2 không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Mở
18/08/2023
TIG: Thông báo thay đổi nhân sự
Mở
18/08/2023
TIG: Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty của Ông Dương Quang Trung
Mở