TIG: Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 15/5/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. bwin
Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 cũng như định hướng kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017; kế hoạch năm 2018…
Đại hội cũng đã thông qua việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2017; tỷ lệ chi trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức; Thông qua việc Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành trong trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
Đại hội cũng nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, quyết định hình thức chi trả phù hợp tình hình tài chính của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.
Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo TIG đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018, giá trị cổ phiếu, những dự án chuẩn bị đi vào khai thác để thúc đẩy kinh doanh của công ty… Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo TIG đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018.
Có thể nhận định, sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ TIG thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp. العاب تربح مال Thông qua những báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh; công tác nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của TIG… Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao, ý chí đó chính là động lực để TIG phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

phone fb youtube