Cổ đông

clock+icon 29/04/2022

TIG: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 29/04/2022

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 29/04/2022

TIG: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 31/03/2022

TIG: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán năm 2021

icon+download Tải xuống
phone fb youtube