Cổ đông

clock+icon 24/08/2022

TIG: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 24/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 24/08/2022

TIG: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022

icon+download Tải xuống

clock+icon 01/08/2022

TIG: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 2 năm 2022

phone fb youtube