Cổ đông

clock+icon 17/10/2022

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

icon+download Tải xuống

clock+icon 17/09/2022

TIG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

clock+icon 17/09/2022

TIG: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

icon+download Tải xuống

clock+icon 24/08/2022

TIG: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2022

icon+download Tải xuống
phone fb youtube