Cổ đông

clock+icon 05/01/2022

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

clock+icon 13/12/2021

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần CTCP Đầu tư HDE Holdings

icon+download Tải xuống

clock+icon 06/12/2021

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn

icon+download Tải xuống

clock+icon 02/12/2021

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần phân phối HDE

icon+download Tải xuống
phone fb youtube