Cổ đông

clock+icon 19/04/2014

TIG: Báo cáo thường niên năm 2013

icon+download Tải xuống

clock+icon 18/04/2013

TIG: Báo cáo thường niên năm 2012

icon+download Tải xuống

clock+icon 29/04/2012

TIG: Báo cáo thường niên năm 2011

icon+download Tải xuống

clock+icon 29/04/2011

TIG: Báo cáo thường niên năm 2010

icon+download Tải xuống
phone fb youtube