Thông tin chung & Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức

Thông tin chung

Thông tin chung

Sơ đồ tổ chức tập đoàn

Sơ đồ tổ chức tập đoàn

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Đội ngũ nhân sự

Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN PHÚC LONG
icon+favicon

Ông NGUYỄN PHÚC LONG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông LÊ VĂN CHÂU
icon+favicon

Ông LÊ VĂN CHÂU

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông HỒ NGỌC HẢI
icon+favicon

Ông HỒ NGỌC HẢI

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN VIẾT VIỆT
icon+favicon

Ông NGUYỄN VIẾT VIỆT

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà ĐÀO THỊ THANH
icon+favicon

Bà ĐÀO THỊ THANH

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Điều hành

Ông Hồ Ngọc Hải
icon+favicon

Ông Hồ Ngọc Hải

Quyền Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Minh Quân
icon+favicon

Ông Nguyễn Minh Quân

Phó Tổng Giám Đốc

Bà ĐÀO THỊ THANH
icon+favicon

Bà ĐÀO THỊ THANH

Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Tài chính

Ông DƯƠNG QUANG TRUNG
icon+favicon

Ông DƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
icon+favicon

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Kế toán trưởng

Ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
icon+favicon

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Trưởng ban Ban kiểm soát

Ông TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG
icon+favicon

Ông TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bà HỒ THỊ THU HÀ
icon+favicon

Bà HỒ THỊ THU HÀ

Thành viên Ban kiểm soát

phone fb youtube