Phapluatxahoi.vn – Kết luận của Thanh tra Tỉnh làm rõ thông tin báo chí phản ánh

Thời gian vừa qua, một số thông tin phản ánh chưa đúng tại Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua đã gây ảnh hưởng đến uy tín và thiệt hại không nhỏ về kinh tế đối với doanh nghiệp này cũng như ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và uy tín của chính quyền địa phương.

Ngày 7-4-2020, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản số 1396/UBND-KTN chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra các nội dung thông tin phản ánh liên quan đến Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua. كيفية الربح في الكازينو Qua đó, ngày 14-4-2020, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở TN&MT đã có biên bản làm việc với UBND huyện Thanh Thủy; Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ và đã có kết luận với các nội dung chính sau:

Thứ nhất: Nội dung thông tin “Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi 10,8 ha đất …” là không chính xác, cụ thể:

– Doanh nghiệp thực hiện dự án hoàn toàn nằm trong ranh giới 849.249m2 đất doanh nghiệp đã được giao đất, đã đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch, đầu tư xây dựng đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và đã đóng góp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

– Do ranh giới từng loại đất trong tổng dự án thời điểm giao đất chưa xác định rõ trên thực địa nên chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và hoàn toàn nằm trong phạm vi đất được giao, do đó có sự chồng lấn và chưa khớp với ranh giới từng loại đất trên bản đồ giao đất như sau:

+ 720.709,5m2 sử dụng đúng mục đích sử dụng đất từng loại đất (đất TMDV, NTTS, MNCD);

+ 98.512,3m2 doanh nghiệp đổ đất nhưng chưa đầu tư xây dựng:

*63.512,3m2 đất xác định do thay đổi hiện trạng từ 2014 so với 2019 (mặt nước thành mặt đất) do thay đổi mực nước lên xuống theo mùa vụ bồi đắp, theo thời điểm xác định khác nhau;

*35.000m2, doanh nghiệp đổ đất với mục đích đắp bờ bao chống lũ lụt cho dự án và hỗ trợ cho hệ thống kênh mương thủy lợi địa phương tiêu thoát nước, chống lũ lụt mùa mưa bão (sử dụng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp phục vụ công tác phòng chống thiên tai);

+ Chỉ 6.413,6m2 còn lại doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhưng chồng lấn trên đất TMDV và đất NTTS, MNCD (sử dụng không đúng mục đích do ranh giới không cụ thể nên có sự chồng lấn vào đất NTTS và MNCD). Trên thực tế, diện tích đất sử dụng không đúng mục đích này vẫn nằm trong ranh giới đất công ty được giao và hoàn toàn không làm thất thoát ngân sách Nhà nước. اسرار لعبة البوكر

Các phần đất theo quy hoạch được duyệt đều đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và cho phép chủ đầu tư được đầu tư xây dựng, thực hiện dự án. Do vậy Thanh tra tỉnh đã kết luận nội dung “Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 10,8 ha đất” trong kết luận thanh tra số 295/KL-TNMT ngày 19-2-2020 của Sở TN&MT và một số bài báo nêu là chưa chính xác.

du an vuon vua phu tho ket luan cua thanh tra tinh lam ro nhung thong tin chua chinh xac
Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua là điểm du lịch hàng đầu của tỉnh Phú Thọ.

Thứ hai: Về giấy phép xây dựng: Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ các công trình thuộc dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái – nghỉ dưỡng Vườn Vua thuộc diện phải cấp phép trước khi khởi công xây dựng công trình. Căn cứ thực trạng tiến độ thực hiện dự án và các văn bản liên quan, thời điểm từ năm 2011 đến năm 2014, chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan, chưa triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư Khu du lịch, biệt thự sinh thái- nghỉ dưỡng Vườn Vua.

Căn cứ Luật Xây dựng 2014 và quy định tại Mục h, Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06-6-2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh quy định: “Không yêu cầu thực hiện việc cấp phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”. Do vậy, các hạng mục công trình thuộc dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái – nghỉ dưỡng Vườn Vua thuộc đối tượng không yêu cầu phải thực hiện cấp phép xây dựng khi đã được UBND huyện Thanh Thủy phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Thứ ba: Việc UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13-12-2019 chuyển đổi mục đích sử dụng đất có phải là việc hợp thức hóa sai phạm…”:

Về thẩm quyền: Quyết định số 3223/QĐ-UBND chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Vườn Vua là hoàn toàn đúng quy định tại Điểm a, Mục 1, Điều 59, Luật đất đai năm 2013 quy định việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với tổ chức thẩm quyền thuộc UBND tỉnh.

Về trình tự, thủ tục: Quyết định số 3223/QĐ-UBND chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án Vườn Vua thực hiện đúng quy định tại Điều 52, Luật đất đai năm 2013 (có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty; Tờ trình của UBND huyện Thanh Thủy; Tờ trình của Sở Tài nguyên & Môi trường);

Về điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Tại thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ ký Quyết định số 3223/QĐ-UBND chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Công ty thì đơn vị đủ điều kiện được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, điều 58, Luật Đất đai năm 2013: Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; trong quá trình triển khai thực hiện dự án Vườn Vua chưa có cơ quan chức năng nào xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai. Thời điểm Thanh tra Sở TN &MT xác định hình vi phạm của Công ty là ngày 30-12-2019 (sau thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định 3223/QĐ-UBND và Quyết định thanh tra của Sở TN&MT không gửi cho UBND tỉnh).

Trao đổi về việc UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13-12-2019 chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CPĐT Thăng Long có đúng quy định pháp luật hay không, Luật sư Lê Hồng Hiển – Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: Về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Tại thời điểm UBND tỉnh Phú Thọ ký Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 13-12-2019 chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CPĐT Thăng Long thì đơn vị này đủ điều kiện được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013: “a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác”.

Thứ tư: Có việc “ưu ái cho Chủ đầu tư” hay không…

Về nội dung báo chí nêu: “ Tỉnh Phú Thọ đã tỏ rõ sự ưu ái cho chủ đầu tư dự án này bằng biệc liên tục miễn tiền thuế đất kể từ khi thực hiện dự án đến hết ngày 31/8/2019. Hai quyết định miễn thuế tương ứng với việc từ thời điểm thực hiện dự án đến nay, dự án Vườn Vua gần như chưa đóng góp được gì từ việc sở hữu gần cả trăm ha ở Thanh Thủy” là không đúng. استراتيجية لعبة روليت

Vì Công ty đầu tư dự án Vườn Vua tại địa bàn huyện Thanh Thủy thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục 2 Danh mục địa bản ưu đãi đầu tư bán hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính Phủ. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 18; Tiết b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành các quyết định về việc miễn thiền thuế đất cho Công ty: Quyết định số 2688/QĐ-CT ngày 1-8-2014 thời gian miễn từ 1-9-2012 đến hết ngày 31-12-2014; Quyết định số 3957/QĐ-CT ngày 30-9-2015 thời gian miễn từ 1-1-2015 đến hết ngày 31-8-2019.

Căn cứ quy định Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 46/2014NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông báo số 60/TB-STC ngày 29-8-2019 của Sở Tài chính xác định số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ là 1.783.647.373 đồng. Cục Thuế tỉnh đã quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm là 3 năm 11 tháng kể từ ngày 1-9-2019 đến hết ngày 31-7-2023. Từ năm 2012 đến tháng 3-2020, Công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ với NSNN, đã nộp số NSNN là 744 triệu đồng.

Trao đổi về nội dung UBND tỉnh Phú Thọ đã ưu ái cho chủ đầu tư dự án này bằng việc miễn tiền thuê đất kể từ khi thực hiện dự án đến hết ngày 31-8-2019 và dự án Vườn Vua gần như chưa đóng góp được gì từ việc sở hữu gần cả trăm ha ở Thanh Thủy, một nhà đầu tư chia sẻ: Đối chiếu với quy định của pháp luật thì Chủ đầu tư Dự án Vườn Vua thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 18; Tiết b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước.

Nhà đầu tư thực hiện dự án nghiêm túc và đảm bảo tiến độ

Cơ quan chức năng đã đánh giá mặc dù Công ty cũng đã có một số vi phạm như sử dụng đất không đúng mục đích một phần diện tích (xây dựng chồng lấn lên đất NTTS và MNCD là 63.512,3m2 nhưng đúng quy hoạch được duyệt do chậm thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi có quy hoạch 1/500) và có vi phạm trong việc khoan giếng nước ngầm chưa xin phép, Công ty là một trong số các nhà đầu tư vào Phú Thọ thực hiện dự án nghiêm túc, đầu tư có quy mô và đảm bảo tiến độ đồng thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, ngành du lịch địa phương và công tác xã hội, dân sinh.

Qua tìm hiểu được biết, ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thực hiện đầu tư dự án, Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ cũng đã phối hợp, hỗ trợ với chính quyền địa phương thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội phục vụ người dân trên địa bàn xung quanh dự án. Theo đó, Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ cũng đã hiến 17.000 m2 đất đã chi trả tiền đền bù GPMB cho xã Trung Thịnh để làm kênh mương tưới tiêu thoát nước, đồng thời bỏ kinh phí làm công ích nạo vét kênh mương hàng năm cho địa phương, dành 3,5ha đất khác của Công ty thuộc diện tích đã chi trả tiền đền bù GPMB để làm hệ thống kênh mương thủy lợi tiêu thoát nước cho địa phương trong suốt thời gian tử năm 2012 đến nay (do địa phương chưa được đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi).

Song song đó, nhiều thủ tục hành chính khác cũng đã được Công ty thực hiện đầy đủ và được cơ quan chức năng cho phép đầu tư xây dựng. Nhiều công trình, tài sản trên đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khai thác; hàng trăm công trình như khu biệt thự, nhà hàng, karaoke, trung tâm hội nghị, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình vui chơi giải trí… được nghiệm thu PCCC. Đồng thời, với sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong Công ty trong việc thi công, thực hiện Dự án, đến nay, Dự án đã đi vào hoạt động và là điểm du lịch hàng đầu của tỉnh, cũng như được nhân dân cả nước thường xuyên đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Qua tìm hiểu, được biết Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua từ khi được cấp phép và đi vào hoạt động đến nay đã và đang tạo việc làm cho gần 300 cán bộ công nhân viên hưởng lương và gần 600 công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu thi công xây dựng, cũng như tiêu thụ hàng hoá nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, dịch vụ sản phẩm cho hàng trăm nhà cung cấp địa phương trong nhiều năm nay góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên trong công ty và người dân trên địa bàn.

Ngày 6-5-2020, căn cứ báo cáo kết luận kiểm tra của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 317/TB-VP, trong đó khẳng định dự án Vườn Vua là một dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ, đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc của Nhà đầu tư và sự đóng góp của dự án Vườn Vua đối với sự phát triển KTXH và dân sinh của địa phương. Đồng thời yêu cầu Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết, điều chỉnh loại đất và chuyển mục đích sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính trước ngày 31-5-2020.

Chỉ đạo UBND huyện Thanh Thủy, Sở TN&MT nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, thiếu sót để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Giao Sở TN&MT đính chính một số nội dung chưa chính xác (đính chính nội dung “Công ty tự ý chuyển đổi mục đích 10,8 ha đất, vi phạm nghiêm trọng quy định luật đất đai…” trong Kết luận số 295/KL-TNMT ngày 19-2-2019 của Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ.

Được biết, ngày 17-4-2020, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND phê duyệt xác định đơn giá đất mới cho Dự án Vườn Vua, đồng thời ngày 7-5-2020, Cục thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản số 2646/TB-CT thông báo việc nộp tiền thuế một lần cho dự án. Đây là các bước thủ tục pháp lý cuối cùng giúp Chủ đầu tư Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng biệt thự sản phẩm bất động sản du lịch theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, ngày 9-5-2020, Công ty CPĐT Thăng Long Phú Thọ đã có báo cáo số 95/2020/TLPT gửi UBND tỉnh và các Cơ quan chức năng, trong đó Công ty đã thực hiện nghiêm túc các thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết, điều chỉnh loại đất và chuyển mục đích sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án.

PV

Trích nguồn báo Pháp Luật & Xã Hội:

https://phapluatxahoi.vn/ket-luan-cua-thanh-tra-tinh-lam-ro-thong-tin-bao-chi-phan-anh-192536.html
Dẫn nguồn 1 số bài báo khác:
https://thuonghieusanpham.vn/du-an-vuon-vua–phu-tho–ket-luan-cua-thanh-tra-tinh-lam-ro-nhung-thong-tin-chua-chinh-xac
https://kinhtechungkhoan.vn/du-an-khu-du-lich-biet-thu-sinh-thai-nghi-duong-vuon-vua-ket-luan-cua-thanh-tra-tinh-lam-ro-thong-tin-bao-chi-phan-anh-66367.html
http://dnth.vn/du-an-khu-du-lich-biet-thu-sinh-thai-nghi-duong-vuon-vua-ket-luan-cua-thanh-tra-tinh-lam-ro-thong-tin-bao-chi-phan-anh.html

phone fb youtube