Dự án Vườn Vua (Phú Thọ) thực hiện đúng quy định pháp luật!

Vừa qua, một số bài báo có đăng tải thông tin sai sự thật về việc chính quyền tỉnh Phú Thọ ưu ái cho Dự án Vườn Vua vi phạm quy định pháp luật…”. Các cơ quan báo chí đã vào cuộc tìm hiểu và có các bài báo điều tra phản ánh đúng sự thật nhằm rộng đường dư luận. Link các bài báo kèm theo sau đây:

https://tbck.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-62102.html
https://tieudungplus.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-20200317083315460.html
http://dnth.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.htm
https://hhth.vn/phu-tho-du-an-vuon-vua-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat!
https://phapluatxahoi.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-184156.html
https://vietnamindex.vn/rong-duong-du-luan-du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-bv7456.htm
http://vietq.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-d171066.html
https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-noi-gi-ve-nhung-thong-tin-xung-quanh-du-an-vuon-vua/847001.antd
https://tbck.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich-62081.html
https://phapluatxahoi.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-184044.html
https://www.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/xa-hoi/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-truoc-dich-covid-19-a65846.html
https://tieudungplus.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20200316170040425.html
https://hhth.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich
http://dnth.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich.html
http://doanhnghiephoinhap.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-d.html
http://vietq.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-d171034.html
https://baosuckhoecongdong.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-158517.html
https://tintucvietnam.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-d233721.html

phone fb youtube